Klubbens stadgar

Klubbens stadgar

Reviderad - den 4 december 2020


Stadgar


för idrottsklubben SURD

Stiftad den 8 mars 1903VÅR VERKSAMHETSIDÉ OCH VÄRDEGRUND
Innehållsförteckning


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Föreningens namn - Idrottsklubben Surd

§ 2 Hemort

§ 3 Ändamål

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår

§ 5 Beslutande organ

§ 6 Firmatecknare

§ 7 Stadgars ändring och tolkning

Mom. 1 Stadgars ändring

Mom. 2 Övriga stadgar

§ 8 Upplösning

Mom. 1 Vid upplösande av klubb

Mom. 2 Bildande eller nedläggning

§ 9 Medlemskap

Mom. 1 Medlemsansökan

Mom. 2 Återinträde medlemskap

Mom. 3 Medlemsavgift

Mom. 4 Befrielse medlemsavgift

§ 10 Utträde

§ 11 Medlems rättigheter och skyldigheter

Mom. 1 Medlemsavgift

Mom. 2 Rösträtt

Mom. 3 Deltagande i sammankomster

Mom. 4 Information

Mom. 5 Klubbens stadgar, policy och föreskrifter

Mom. 6 Klubbens behållning och egendom

§ 12 Uteslutning

§ 13 Valberedning


ÅRSMÖTE OCH EXTRA MÖTEN

§ 14 Rösträtt

§ 15 Beslutsmässig rätt

Mom. 1 Antal röstberättigade medlemmar

Mom. 2 Rösträtt vid extra möte

§ 16 Omröstning

§ 17 Valbarhet till uppdrag inom klubben

§ 18 Möten

§ 19 Dagordning på årsmötet

Mom. 1 Dagordning vartannat årsmöte (jämnt år)

Mom. 2 Dagordning vartannat årsmöte (udda år)

§ 20 Extra möten


KLUBBENS UPPDRAG

§ 21 Klubbstyrelsen

Mom. 1 Antal styrelseledamöter

Mom. 2 Mandatperiod utgång

§ 22 Klubbstyrelsens sammanträde

§ 23 Klubbstyrelsens arbetssätt

Mom. 1 Klubbordförande

Mom. 2 Sekreterare

Mom. 3 Kassör

§ 24 Revision

§ 25 Jurykommittén

§ 26 Hedersledamot

§ 27 Sektioner

Mom. 1 Sektionens idrottsliga verksamhet

Mom. 2 Sektionsledare

Mom. 3 Sektionskonferens

Mom. 4 Sektionens verksamhetsplan

§ 28 Deltagande i mästerskap eller idrottsverksamheten

Mom. 1 Rätt att delta i idrottsverksamhet

Mom. 2 Godkännande för deltagande i tävling

Mom. 3 Medlemsavgift innan tävlingens start

Mom. 4 Sanktion

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


§ 1 KLUBBENS NAMN


Idrottsklubben Surd bildades 8 mars 1903 av Gösta Wiberg som blev den första ordföranden i klubben.

Verksamheten började med gymnastik och friidrott. Senare utökades verksamheten med fler idrottsgrenar bland annat fotboll, volleyboll, handboll med mera.
§ 2 HEMORT


Klubben har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.
§ 3 ÄNDAMÅL


Klubben strävar efter att det ska finnas idrott för alla. Det innefattar barn- och ungdomsidrott och idrott för seniorer på olika nivåer, både i lag och individuellt.


Att få utvecklas i egen takt, som idrottare och människa på sina egna villkor.

Idrotten skall utformas och organiseras så, att den i någon form bli tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Fair play är normen i allt klubben gör.


Tydlighet och struktur i vår verksamhet för att bedriva kvalitet även om nyckelpersoner inom klubben skulle sluta.


Klubben ska bedriva dövidrott och stimulera deltagarna genom att verka i en social gemenskap där var och en är förebild som god kamrat. Detta lägger grunden för att skapa trygghet åt alla.
§ 4 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR


Verksamhets och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 - 31/12.
§ 5 BESLUTANDE ORGAN


Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och klubbstyrelsen.
§ 6 FIRMATECKNARE


Klubbordförande och kassör firmatecknar gemensamt.
§ 7 STADGARS ÄNDRING OCH TOLKNING


MOM. 1

För ändring av dessa stadgar krävs minst 2/3 av antalet lämnade och giltiga röster vid medlemsmöte eller årsmöte.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av medlem till styrelsen.

Styrelsen utser en arbetsgrupp om stadgar.


MOM. 2

Övriga stadgar som klubben ska rätta sig efter är Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, föreskrifter samt Svenska Dövidrottsförbundets (SDI) och Dövidrott Västras stadgar, tävlingsbestämmelser och föreskrifter.
§ 8 UPPLÖSNING


MOM. 1

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa klubben. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet lämnade röster bifaller förslaget.


MOM. 2

I beslut om upplösning av klubben skall klubbens tillgångar användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Klubbens egendom omhändertas av Dövidrott Västra.


Beslutet, jämte styrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse, jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart delges till Dövidrott Västra, därefter till Svenska Dövidrotts förbund.

Klubbens tillgångar ska frysas i 10 år. Vid ny uppstart av klubben innan 10 år ska dessa tillgångar gå till klubben.
§ 9 MEDLEMSKAP


MOM. 1 Medlemsansökan

Klubbstyrelsen beslutar om godkännande av medlemsansökan om denne samtycker till att följa klubbens stadgar och föreskrifter.

Medlemsavgift skall betalas innan 31 mars årligen.


MOM. 2 Återinträde som medlem

Medlem som inte har betalat medlemsavgift under ett år blir automatiskt inte medlem längre.

För att bli medlem igen, skall denne göra en ny medlemsansökan.


MOM. 3 Befrielse av medlemsavgift

Medlem som är hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
§ 10 UTTRÄDE


Medlemskap upphör automatiskt när medlem inte har betalat medlemsavgift under 1 år.
§ 11 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER


MOM. 1

Medlem skall betala den medlemsavgift som bestämts av årsmötet.


MOM. 2

För att få rösträtt vid medlemsmöte och årsmöte skall medlem ha betalat medlemsavgift.


MOM. 3

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas av klubbstyrelsen och dess medlemmar.


MOM. 4

Medlem har rätt till fortlöpande information om klubbens verksamheter.


MOM. 5

Medlem skall följa klubbens stadgar, övriga policys och föreskrifter.


MOM. 6

Medlem har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.
§ 12 UTESLUTNING


MOM. 1

Klubbmedlem får uteslutas om denne har motarbetat klubbens verksamhet, policy eller ändamål eller skadat klubbens intressen.


MOM. 2

Beslut om uteslutning får inte avgöras innan medlemmen fått möjlighet att yttra sig inom 14 dagar till styrelsen. Besked om uteslutning lämnas genom mail eller i brevform undertecknat klubbstyrelsen.
§ 13 VALBEREDNING


Valberedning består av tre personer, varav en sammankallande och två ledamöter som väljs på årsmötet eller som föreslås av föregående avgående valberedning.

Personer som föreslås ska vara tillfrågade och ska ha gett skriftligt samtycke till nomineringen.

Valberedningens namnförslag ska lämnas till klubbstyrelsen senast två veckor före årsmötet för kännedom.
ÅRSMÖTE OCH EXTRA MÖTEN§ 14 RÖSTRÄTT PÅ ÅRSMÖTE OCH EXTRA MÖTEN


MOM. 1

Medlemmar från 18 år samt hedersmedlem har rösträtt på möten, även yttrande- och förslagsrätt.


MOM. 2

Rösträtt är personlig och får inte överlåtas på annan.
§ 15 BESLUTSMÄSSIG RÄTT


MOM. 1

Årsmötet såväl som medlemsmötet är beslutmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande på mötet.


MOM. 2

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i (§ 21 och § 22).
§ 16 OMRÖSTNING


Omröstning sker öppet om inte annat beslutas genom enkel majoritet.

Motförslag till styrelsen lämnas skriftligt till valberedningen senast en timme före årsmötet.

Vid begäran om sluten omröstning skall detta bifallas.
§ 17 VALBARHET TILL UPPDRAG INOM KLUBBEN


För att vara valbar till klubbens styrelse, revisor, valberedning, jurykommittén eller sektion, ska den vara medlem hos klubben i minst 2 år och vara över 18 år.

Medlemmen skall vara döv eller är teckenspråkig. Även hedersledamot är valbar.
§ 18 MÖTEN


Årsmöte hålls under mars månad och annat medlemsmöte minst 1 gång årligen.


Klubbstyrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmöte och medlemsmöte.

Kallelse jämte dagordning skickas ut minst 2 och högst 4 veckor före mötesdagen.

Kallelse till årsmöte eller medlemsmöte sker på informationskanaler, klubbens hemsida eller via mail.

Styrelsen skall hålla revisionsberättelsen och kassaboken tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
§19 DAGORDNING PÅ ÅRSMÖTET


Dagordning består av två olika dagordningar på varje årsmöte. Det ska tydligt framgå om valet gäller för ett eller två år.


MOM. 1

Vid årsmötet på jämna år förekommer följande ärenden.


§1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

§2 Årsmötets öppnande.

§3 Parentation.

§4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5 Fastställande av dagordning.

§6 Val av årsmötets ordförande.

§7 Val av årsmötets sekreterare.

§8 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

§9 Föredragning av sektionernas och styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senast året.

§10 Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senast räkenskapsåret 20xx.

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser.

§12 Styrelsens förslag.

§13 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret 20xx.

§14 Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsledningen eller röstberättigad medlem, skall lämnas minst 21 dagar före årsmötet, dock skall förslag om stadgeändring eller upplösning av klubben inlämnas senast 30 dagar före mötet.

§15 Val av ordförande för en tid av två år.

§16 Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

§17 Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.

§18 Fastställande av sektionsledare för en tid av ett år.

§19 Val av tre ledamöter varav en sammankallande i valberedningen för en tid av ett år.

§20 Val av tre personer till jurykommittén varav en styrelsemedlem för en tid av två år.

§21 Fastställande av medlemsavgifter för kommande år 20xx.

§22 Årsmötets avslutande.


Fråga av ekonomisk karaktär får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.MOM. 2

Vid årsmötet på ojämna år förekommer följande ärenden.


§1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

§2 Årsmötets öppnande.

§3 Parentation.

§4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5 Fastställande av dagordning.

§6 Val av årsmötets ordförande.

§7 Val av årsmötets sekreterare.

§8 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

§9 Föredragning av sektionernas och styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senast året.

§10 Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senast räkenskapsåret 20xx.

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser.

§12 Styrelsens förslag.

§13 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret 20xx

§14 Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsledningen eller röstberättigad medlem, skall lämnas minst 21 dagar före årsmötet, dock skall förslag om stadgeändring eller upplösning av klubben inlämnas senast 30 dagar före mötet.

§15 Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

§16 Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.

§17 Fastställande av sektionsledare för en tid av ett år.

§18 Val av tre ledamöter varav en sammankallande i valberedningen för en tid av ett år.

§19 Fastställande av medlemsavgifter för kommande år 20xx.

§20 Årsmötets avslutande.


Fråga av ekonomisk karaktär får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.
§ 20 EXTRA MÖTEN


Extra årsmöte

Klubbstyrelsen får kalla till extra årsmöte.

Klubbstyrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte, när det begärs av klubbstyrelsen, revisorerna, eller när det begärs av minst en tiondel av röstberättigade medlemmar.


Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning till extra möte skickas ut minst 2 och högst 4 veckor före mötesdagen. Kallelser sker på informationskanaler, klubbens hemsida eller via mail.

Vid extra årsmöte avgörs endast ärende som finns på dagordningen.
KLUBBENS UPPDRAG


§ 21 KLUBBSTYRELSEN


Klubbstyrelsen har ansvar för utveckling och verksamhet inom ramen för RF och SF och dess stadgar. Klubbstyrelsen ska även bevaka medlemmarnas intressen.

 • tillse att för klubben bindande regler följs.
 • verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • planera, leda och fördela arbetet.
 • ansvara för och förvalta klubbens medel och förbereda årsmötet.


MOM. 1 ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen består av en ordförande och minst 3 ledamöter.

Antal styrelseledamöter är flexibel av verksamhetens helhet och valberedning.

Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen.

Minst 3 av styrelsens ledamöter inklusive ordförande skall vara döva eller teckenspråkig.


MOM. 2 MANDATPERIOD UTGÅNG

Styrelseledamöter väljs på årsmötet för den tiden i § 18 och § 19 bland valbara medlemmar.

Om vald styrelseledamot avgår innan mandatperiodens slut, inträder övriga styrelseledamot och fyllnadsval av styrelseledamot väljs på nästkommande medlemsmöte.

Klubbstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
§ 22 KLUBBSTYRELSENS SAMMANTRÄDE


Klubbstyrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledamöter kallas till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet om det begärs.
§ 23 KLUBBSTYRELSENS ARBETSSÄTT


MOM. 1 Klubbordförande

Klubbordförande är klubbens officiella representant.

Klubbordförande har uppdrag att:

 • vara klubbens officiella representant
 • kallar till möten
 • fördelar klubbens arbete
 • leder styrelsesammanaträdande


Vice klubbordförande träder in när klubbordförande har förhinder.


MOM. 2 Sekreterare

Sekreteraren har uppdrag att:

 • Föra och förvalta protokoll och skrivelser i samband med klubbstyrelsens möten, vid sammanträde och övriga ärenden.
 • Upprätta förslag till verksamhetsberättelse.


MOM. 3 Kassör

Kassör har uppdrag att:

 • Förvalta klubbens ekonomi, budget samt bevaka klubbens ekonomiska uppgifter.
 • Uppvisa klubbens årsredovisning och ekonomi för revisor.


Kassören har flera uppdrag inom ekonomin som följs i stadgar samt klubbstyrelsens beslut gällande klubbens ekonomi.
§ 24 REVISION


Klubbstyrelsen skall tillhandahålla revisorerna räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsregister och övriga handlingar senast 5 veckor före årsmötet.

Revisorerna skall granska klubbstyrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt att till klubbstyrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 veckor före årsmötet.
§ 25 JURYKOMMITTÉN


På årsmöte väljs tre personer till Jurykommittén. Jurykommitténs ansvar är att utse vilka som ska få utmärkelser. Jurykommitténs protokoll med namnförslag ska lämnas till styrelsen 2 månader före årsmötet. Om styrelsemedlem ska få utmärkelse ska inte jurykommittén lämna protokollet, utan det sker på årsmötet.
§ 26 HEDERSLEDAMOT


På klubbens årsmöte utses den hedersledamot som genom långvarigt styrelsearbete eller inom klubben på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens intressen, även styrelsemedlem kan få utmärkelsen.
§ 27 SEKTIONER


MOM. 1 Sektionens idrottsliga verksamhet

Klubben har för sin idrottsliga verksamhet enskilda sektioner.

Beslut om bildande eller nedläggande av sektion beslutas av klubbstyrelsen för prövning av sådan fråga.


MOM. 2 Sektionsledare

En sektionsledare är ansvarig för en idrottssektion. Sektionsledare som blir vald vid årsmötet bland valbara medlemmar, är skyldig att följa klubbens stadgar och policy som beslutas vid årsmötet.


MOM. 3 Sektionskonferens

Sektionen har mandat att fatta de beslut som verksamheten råder över, och som inte strider mot klubbens stadgar eller annan policy som klubben antagit.

Sektionskonferens anordnas av klubbstyrelsen minst 2 gånger per år. Under sektionskonferensen är sektionsledarna skyldiga att informera om sektionens verksamhet.
§ 28 DELTAGANDE I MÄSTERSKAP ELLER IDROTTSVERKSAMHETEN


MOM. 1 Rätt att delta i idrottsverksamhet

Medlem har rätt att delta i idrottslig verksamhet under de former och regler som gäller inom idrottsrörelsen.


MOM. 2 Godkännande för deltagande i tävling

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan godkännande från klubbstyrelsen i samverkan med sektionen.


MOM. 3 Medlemsavgift innan deltagande i tävling

Medlem som deltar i någon form av tävling ska ha betalt in medlemsavgift innan tävlingen börjar.


MOM. 4 Sanktion

Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall det göras en sanktionsansökan med undertecknade av deltagare och klubbstyrelsen, som sedan utöver godkännande av Svenska Dövidrottsförbundet (SDI) ska ge sitt samtycke.